Termo-higrómetros

5098
5098
Opus 20 THI
Opus 20 THI